Marching Forward

Kia ora on Waitangi Day. What a perfect day to thank you…